ALGEMENE VOORWAARDEN

Lever- en betaalvoorwaarden

Afhankelijk van welke artikelen u bestelt, worden uw goederen per Buss.post-colli of met eigen transport geleverd.

Leveringen worden binnen de gebruikelijke termijnen geleverd. Artikelen waarvan de voorraad tijdelijk uitgeput is, worden automatisch na-geleverd zodra weer beschikbaar.
Voor bestellingen tot € 300 excl. BTW bedragen de leverkosten € 10.00 excl. BTW voor leveringen tot 20 kilogram, en €25.00 excl. BTW indien minipallet. Voor bestellingen tot € 500 excl. BTW voor versturen middels een Europallet bedragen de leverkosten de helft van normaliter €50.00 excl. ofwel €25.00 excl. BTW. DR.SHINE behoudt zich het recht bestellingen te splitsen over meerdere verpakkingen en leveringen, indien nodig. Bestellingen boven € 500 excl. BTW worden gratis geleverd. Leveringen naar het buitenland worden individueel bekeken qua kost en leveringswijze.

Betalingen gebeuren zoals aangegeven op de factuur.

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Algemene verkoopvoorwaarden.

1. Aanvaarding van onze verkoopvoorwaarden

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orderbevestigingen en facturen van DR.SHINE en op alle bestellingen geplaatst door de klant. Door het accepteren van een aanbod of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant onze voorwaarden, met uitdrukkelijke uitsluiting van de eigen algemene voorwaarden van de klant, ook indien deze vermeld zijn op diens bestelbon. Afwijkingen van onze algemene verkoopvoorwaarden zijn enkel mogelijk met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DR.SHINE, door een hiertoe bevoegd persoon.

Van de hierna aangehaalde verkoopsvoorwaarden kan alleen worden afgeweken mits onze voorafgaande schriftelijke bevestiging; het ons belasten met uw opdracht houdt de uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden in. De eigen voorwaarden van de klant binden ons niet, tenzij onze schriftelijke bevestiging van aanvaarding ervan, waarbij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat, in geval er tegenstrijdige clausules voorkomen in de voorwaarden van de klant t.o.v. de hierna vermelde voorwaarden, het onze voorwaarden zijn die als enige rechtsgeldige gelden, tenzij onze schriftelijke bevestiging van afwijking hiervan.

2. Aanbiedingen, offertes, toezeggingen, publicaties

Alle offertes en adviezen van DR.SHINE worden vrijblijvend verstrekt. Aanbiedingen, offertes, condities en toezeggingen gedaan aan klanten door vertegenwoordigers, medewerkers, agenten of de website van DR.SHINE zijn voor DR.SHINE slechts bindend na schriftelijke bevestiging. Eventuele wijzigingen kunnen geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst door de klant of tot het eisen van een schadevergoeding. Publicaties, magazines, brochures, catalogi, prijslijsten, … zijn altijd onder voorbehoud van drukfouten of typografische fouten; hiervoor wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3. Producten

Elke klant is zelf verantwoordelijk voor het correct gebruiken van onze producten. Alles staat aangegeven op onze etiketten, en in geval van twijfel staat DR.SHINE er op dat klanten de leverancier contacteren. Ook wordt gevraagd de MSDS richtlijnen te volgen. In geval de klant deze nog niet heeft, wordt hem gevraagd zo snel mogelijk DR.SHINE contacteren.

Garantie op coatings wordt niet gegeven, los van wat merken aangeven hoe lang een coating kan werken. Een aangegeven periode is altijd een maximale periode, op voorwaarde dat een coating correct is aangebracht. Enkel voor accredit detailers voor het merk Gtechniq is er een vaste garantie op aangebrachte coatings, zijnde voor CSU, CSL en C1. Zowel een klant met of zonder accreditatie is verantwoordelijk voor het correct opvolgen van een behandelde wagen, zodat deze volgens de richtlijnen verder kan worden behandeld.

4. Prijzen

Tenzij anders is overeengekomen gelden de prijzen in euro, exclusief BTW. De prijs wordt vastgesteld volgens het tarief van toepassing op het ogenblik van de bestelling (zie ook punt 4). DR.SHINE behoudt zich het recht prijzen aan te passen naargelang de marktprijzen of prijsverhogingen van leveranciers.

5. Bestelling

DR.SHINE behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren zonder enige vorm van verantwoording. DR.SHINE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van een bestelling ten gevolge van overmacht (uitputting van de voorraad, ongevallen, oorlog, stakingen, lock-out, opstanden, gebrek aan vervoermateriaal, brand in de fabriek van de verkoper of van zijn toeleveranciers, …).
Op uitdrukkelijke vraag van de klant en mits toestemming van DR.SHINE, kan een bestelling maximum 3 maanden in de orderportefeuille van DR.SHINE bewaard blijven; na 3 maanden heeft DR.SHINE het recht haar meest recente prijzen toe te passen (zie ook punt 3).

Ook zijn onze MSDS beschikbaar op aanvraag voor de betreffende bestelling.

6. Facturatie en betaling

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk beding is elke factuur contant betaalbaar, zonder korting. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitair schadebeding aangerekend van 10 % alsook een conventionele intrest à 10 % per jaar, telkens te berekenen op het factuurbedrag, met een minimum van € 150,00 excl. BTW.

Tevens wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat DR.SHINE bijkomende waarborgen van de klant kan eisen ter nakoming van zijn betalingsverplichtingen en dit zowel voor als tijdens de levering van de producten, goederen en/of werken. Zolang de door ons gevraagde bijkomende waarborgen niet gesteld zijn, hebben wij het recht om de verdere uitvoering van de leveringen (van welke aard deze ook zijn) op te schorten.

Bij niet tijdige betaling behouden wij ons het recht om de lopende leveringen op te schorten tot de integrale betaling is uitgevoerd van alle vervallen facturen. De leveringen die onbetaald zijn, blijven ons eigendom en bijgevolg zijn wij gerechtigd, naar onze keuze, deze leveringen op kosten van de klant terug af te halen of betaling bij prioriteit te eisen.

7. Eigendomsoverdracht

De goederen blijven eigendom van DR.SHINE tot volledige betaling van prijs, intresten en kosten. De koper is verantwoordelijk voor de koopwaar vanaf het ogenblik dat zij te zijner beschikking wordt gesteld. Zonder schriftelijk akkoord van DR.SHINE is de klant niet gerechtigd vóór de betaling de goederen aan derden over te dragen. Ingeval van niet betaling van de factuur op haar vervaldag, alsook ingeval van faillissement of kennelijk onvermogen, zal de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden worden beschouwd, zulks door middel van de eenvoudige verzending van een aangetekende brief aan de klant.

8. Annulatie en terugzending

Bestellingen kunnen niet worden geannuleerd, tenzij bij aangetekend schrijven verzonden binnen een bedenktijd van zeven werkdagen te rekenen vanaf de dag van bestelling. Bestellingen van artikelen die op bestelling of op maat gemaakt worden kunnen niet worden geannuleerd.
Terugzendingen worden slechts aanvaard na voorafgaandelijk akkoord door DR.SHINE. Goederen die beschadigd of vervallen zijn, of die geen volledige verkoopeenheid uitmaken worden niet teruggenomen.

9. Leveringstermijnen

Tenzij anders en schriftelijk overeengekomen zijn onze leveringstermijnen slechts bij benadering gegeven. Een vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of tot het eisen van enige schadevergoeding.

10. Klachten en niet-conforme leveringen

De klant of zijn gevolmachtigde dient de uitwendige staat en het aantal artikelen op het moment van levering te controleren. Zijn loutere handtekening op de levering-bon betekent dat hij de goede staat, de conformiteit en het aantal geleverde artikelen aanvaardt. Klachten dienaangaande dienen binnen de 48 u na de levering bij aangetekend schrijven te worden medegedeeld aan DR.SHINE.
Elke klacht betreffende facturatie dient geformuleerd te worden bij aangetekend schrijven binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Het formuleren van een klacht ontslaat de klant in geen geval van zijn betalingsverplichtingen.

11. Foto’s, brochures, teksten, enz.

Alle foto’s, brochures, teksten, advertenties, catalogi, affiches, gebruiksaanwijzingen, plannen, schetsen, offertes enz. zijn onze eigendom. Zij mogen niet worden gebruikt noch gekopieerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van, door een hiertoe bevoegd persoon.

12. Privacy

Wij verbinden ons ertoe uw privacy te respecteren bij de verwerking en aanwending van uw persoonsgegevens conform de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de General Data Protection Regulation (GDPR), van 4 mei 2016. Op uw eenvoudig verzoek kunnen te allen tijde uw persoonsgegevens gegevens verwijderd worden uit onze databestanden voor zover de vigerende wetgeving dit toelaat.

13. Toepassing van recht en bevoegde rechtbanken

Enkel en alleen het Nederlands recht is van toepassing. Ingeval van betwisting zijn alleen en uitsluitend de rechtbanken van Nederland bevoegd.

14. Aansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheid is beperkt als volgt:

Voor zichtbare gebreken is de aansprakelijkheid uitgesloten.

Voor verborgen gebreken is de aansprakelijkheid beperkt in tijd tot een maximale termijn van één maand, te rekenen vanaf factuurdatum. In waarde is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de vervanging van het geleverde goed, door onze tussenkomst of die van de leverancier en/of fabrikant, zonder dat wij voor enige andere of hogere schadevergoeding aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Wij nemen eveneens geen verantwoordelijkheid omtrent door de klant uitgevoerde wijzigingen aan de door ons geleverde producten.

De hierboven vermelde algemene voorwaarden, en de door ons schriftelijk bevestigde afwijkingen hierop, kunnen geen nadelige erkentenis voor ons inhouden die in strijd zou zijn met onze geest van deze algemene voorwaarden, indien dit wel het geval is, is dit per vergissing en wordt ze als niet bestaande beschouwd.